Adatvédelmi Tájékoztató


 A TRO TEX POINT Kft.-vel bármilyen formában kapcsolatba kerülő érintettek személyes adatainak védelme kiemelten fontos a TRO TEX POINT Kft. számára. A TRO TEX POINT Kft. a tevékenysége során tudomására jutott, részére átadott, vagy az interneten, bármely egyéb módon hozzá eljuttatott valamennyi adatot (különösen a személyi adatokat) minden esetben a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy a TRO TEX POINT Kft. alaptevékenysége során végzett elektronuikus kereskedelmi szolgáltatásaia 2001. évi CVIII. törvény 43.§ (1) bek. h) pontja alapján köteles a törvény szerint szolgáltatás kapcsán előírt nyilvántartási kötelezettsége keretében adatok, személyes adatok rögzítésére és nyilvántartására. Ennek alapján, amennyiben Ön bármely személyes adatát ezen törvényi kötelezettség alapján megadja, illetve egyébként bármely más módon önként eljuttatja, megadja a TRO TEX POINT Kft.-nek, ezt az adatvédelmi adatkezelési hozzájárulás tárgyában úgy kell tekinteni, hogy tudomásul véve az adatkezelési hozzájárulásra vonatkozó előzetes tájékoztatást, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a TRO TEX POINT Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A TRO TEX POINT Kft honlapján lévő termékek, információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A TRO TEX POINT Kft. 2001. évi CVIII. törvény alapján végzett elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai
igénybevételéhez azonban, a törvényben előírt személyes adatokra rögzítésére, nyilvántartására szükség van. Személyes adatok felvétele, rögzítése előtt a TRO TEX POINT Kft. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól. Ezen törvényi adatkezelési kötelezettség esetében az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását nem kell külön beszerezni, a szolgáltatás igénybe vételéhez az adatok szolgáltatása a törvény rendelkezései szerint kötelező. Amennyiben az adatszolgáltatás nem törvényi kötelezettségen alapul, abban az esetben a TRO TEX POINT Kft. minden esetben tájékoztatja az érintettet, hogy az adatszolgáltatás nem kötelező és beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható. Ennek alapján, amennyiben Ön bármely személyes adatát a tájékoztatás tudomásul vételével megadja, illetve egyébként bármely más módon önként eljuttatja a TRO TEX POINT Kft.-nek, ezen adatszolgáltatással egyben és egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a TRO TEX POINT Kft. nyilvántartsa és kezelje.

A TRO TEX POINT Kft. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, - személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a TRO TEX POINT Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A TRO TEX POINT Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - nem továbbítja. Azonban az érintett az adatok megadásával egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a TRO TEX POINT Kft. a vele közvetlen, szoros, illetve állandó üzleti gazdasági kapcsolatban álló kereskedelmi és szolgáltatói partnereinek, illetve számára szolgáltatást nyújtó, tevékenységét segítő, kiegészítő gazdálkodó, illetve egyéb szervezeteknek rendelkezésére bocsássa.

A TRO TEX POINT Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

    törvényi kötelezettségen alapuló nyilvántartások fenntartása

    törvényi kötelezettségen alapuló statisztikai adatok kezelése, továbbítása

    piackutatás, piaci elemzés,

    vevői szokások elemzése,

    látogatottsági statisztikák összeállítása,

    ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,

    tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,

    tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,

    vevői reklamációk intézése,

    megrendelések intézése.

A TRO TEX POINT Kft. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a TRO TEX POINT Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak jogszabály, vagy az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a TRO TEX POINT Kft. intézkedéseket alkalmaz.

 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a TRO TEX POINT Kft. weboldaláról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a TRO TEX POINT Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A TRO TEX POINT Kft. felhívja az érintettek figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Adatkezelő:

Cégnév: TRO TEX POINT Kft.

Székhely: 4405 Nyíregyháza, Gálya u. 21.

Képviseli: Gönczy Csaba ügyvezető

Nyilvántartási száma: Cg. 15-09-079684.

 

A TRO TEX POINT Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy jelen felhívása, közlése a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerinti előzetes tájékoztatásnak minősül.

Nyíregyháza, 2015.05.01.

TRO TEX POINT Kft. Gönczi Csaba ügyvezető